Wybrane dane finansowe
w tys. zł
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Zysk (strata) brutto

Zysk (strata) netto

Aktywa razem

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Kapitał własny

Liczba akcji

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda


Wybrane dane finansowe w wersji edytowalnejWybrane dane finansowe w tys. zł
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
28 764
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
1 663
Zysk (strata) brutto
1 562
Zysk (strata) netto
1 202
Aktywa razem
17 310
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
6 866
Zobowiązania długoterminowe
2 535
Zobowiązania krótkoterminowe
3 402
Kapitał własny
10 444
Kapitał zakładowy
798
Liczba akcji
3 800 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
0

Wybrane dane finansowe w wersji edytowalnej